Algemene voorwaarden

Bij bestellingen op www.boeskooldesign.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Boeskooldesign V.O.F. en op alle met Boeskool Design aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2          Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk door Boeskool Design is ingestemd.

1.3          Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4          Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden hanteert.

1.5          Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boeskool Design in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6          Boeskool Design behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7          Door het gebruik van de internetsite van Boeskool Design en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld de internetsite.

1.8          Boeskool Design is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1          Alle aanbiedingen van Boeskool Design zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2          Boeskool Design houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3          Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Boeskool Design komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Boeskool Design gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4          Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Boeskool Design garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de opgegeven informatie, afbeelding et cetera i overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1          Alle door Boeskool Design vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2          De hoogte van de verzendkosten voor Nederland staan op de internetsite vermeld.

3.3          Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4          Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– betaling vooraf op bankrekening: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening NL87 ABNA 0884 6289 06 ten name van Boeskool Design
– betaling vooraf via Paypal: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op het Paypal account van Boeskool Design V.O.F.
– betaling vooraf via creditcard: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services 0ver via creditcard.

3.5          Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1          Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd: bij betaling vooraf verstuurt Boeskool Design de bestelde producten in de regel binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2          Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1          De eigendommen van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Boeskool Design verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producen door Boeskool Design aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Boeskool Design zijn voor rekening va de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1          De Klant is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Boeskool Design daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2          Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boeskool Design de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3          Indien de Klant om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Boeskool Design te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4          Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Boeskool Design zorgt voor terugbetaling binnen 14 dagen van de factuurwaarde van het product.

6.5          De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1          Boeskool Design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Boeskool Design. Boeskool Design is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2          Indien Boeskool Design, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dn zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1          In geval van overmacht is Boeskool Design niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2          Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1          De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Boeskool Design.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1      De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Boeskool Design vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
–  het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
–  het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
–  het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie.

10.2      Boeskool Design neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy- en wetgeving in acht.

10.3      Boeskool Design verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1      Op alle rechten en verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3      Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1      Boeskool Design V.O.F. is gevestigd te Erve in ’t Veld 30, 7577 SE te Oldenzaal en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 80602274. Het BTW-identifatienummer is NL 861732030 B01.

12.2      Gelieve alle correspondentienummer te zenden aan Boeskool Design V.O.F., Erve in ’t Veld 30, 7577 SE Oldenzaal of naar het emailadres info@boeskooldesign.nl

12.3      Wanneer door Boeskool Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze Algemene Voorwaarde zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Boeskool Design deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Bedankt voor uw bericht!

We nemen zo snel mogelijk contact op.